I.

Ochrana súkromia pri spracovaní osobných údajov je pre spoločnosť CZECHCEMENTBOARD s.r.o. dôležitou záležitosťou, ktorú pri našich obchodných procesoch berieme na zreteľ.

Po prečítaní týchto zásad zistíte:

Správca osobných údajov je spoločnosť:

CZECHCEMENTBOARD s.r.o.

Opletalova 921/6

110 00 Praha

IČO 05365724

DIČ CZ 05365724

(ďalej len „CZECHCEMENTBOARD“).

Kontaktné údaje správcu sú nasledovné:

adresa na doručovanie:

CZECHCEMENTBOARD s.r.o.

Opletalova 921/6

110 00 Praha

IČO 05365724

DIČ CZ 05365724

+420 581 111 620

+420 777 141 353

info@czechcementboard.cz

Spoločnosť CZECHCEMENTBOARD spracováva osobné údaje fyzických osôb (ďalej len „subjektov údajov“) ako správca v súlade s platnou právnou úpravou, najmä zákonom č. 101/2000 Sb., o ochrane osobných údajov a o zmene niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZOOÚ“) a v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679, o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov) (ďalej len „GDPR“).

II.

Osobné údaje, ktoré spoločnosti CZECHCEMENTBOARD poskytnete v rámci nákupu tovaru, kontaktného formulára či využívania služieb poskytovaných alebo ponúkaných spoločnosťou CZECHCEMENTBOARD, spracováva spoločnosť CZECHCEMENTBOARD v súlade s právnymi predpismi. Takto získané osobné údaje budú spoločnosťou CZECHCEMENTBOARD ako správcom osobných údajov použité iba na účely a za podmienok tu stanovených.

Vaše osobné údaje budú spracovávané najmä za účelom plnenia zmluvy uzatvorenej medzi Vami a spoločnosťou CZECHCEMENTBOARD, vykonania opatrení pred uzavretím takej zmluvy, za účelom zasielania obchodných oznámení a vykonávania iných marketingových aktivít spoločnosťou CZECHCEMENTBOARD voči Vašej osobe, za účelom vedenia používateľského účtu, na účely prevádzkovania vernostného programu, vymáhanie oprávnených nárokov spoločnosti CZECHCEMENTBOARD, za účelom ochrany majetku spoločnosti CZECHCEMENTBOARD, prípadne za účelom plnenia právnych povinností uložených spoločnosti CZECHCEMENTBOARD osobitným právnym predpisom.

Odovzdanie osobných údajov štátnym orgánom a správnym úradom je prípustné iba na základe povinnosti ustanovenej právnym predpisom.

Zasielanie obchodných oznámení

Pokiaľ ste spoločnosti CZECHCEMENTBOARD udelili súhlas so zasielaním obchodných oznámení podľa ust. § 7 ods. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o niektorých službách informačnej spoločnosti a zmene niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov, alebo ste zákazníkom spoločnosti CZECHCEMENTBOARD v zmysle odseku 3 citovaného ustanovenia, je spoločnosť CZECHCEMENTBOARD za podmienok stanovených týmto zákonom oprávnená Vami poskytnutý elektronický kontakt (napr. emailovú adresu alebo telefónne číslo) využiť na zasielanie obchodných oznámení a iných obdobných aktivít priameho marketingu, zahŕňajúci najmä zasielanie informácií o novom tovare či službách, organizovaných akciách, súťažiach alebo iných špeciálnych ponukách.

Zákonným dôvodom spracovania Vášho elektronického kontaktu ako osobného údaja je v tomto prípade oprávnený záujem spoločnosti CZECHCEMENTBOARD v zmysle článku 6 ods. 1 písm. f) GDPR, pretože podľa bodu 47 recitálu GDPR je spracovanie osobných údajov na účely priameho marketingu potrebné považovať za spracovanie vykonávané z dôvodu oprávneného záujmu.

Spoločnosť CZECHCEMENTBOARD okrem toho vykonala potrebný proporčný test, v rámci ktorého porovnávala záujmy na ochrane Vašich osobných údajov s oprávnenými záujmami spoločnosti CZECHCEMENTBOARD. Spoločnosť CZECHCEMENTBOARD pritom dospela k záveru, že s ohľadom na Váš predchádzajúci súhlas so zasielaním obchodných oznámení, alebo naplnenie predpokladov stanovených zákonom na zasielanie obchodných oznámení aj bez Vášho súhlasu, sa nejaví, že Vaše záujmy či základné práva a slobody vyžadujúce ochranu majú prednosť pred oprávnenými záujmami spoločnosti CZECHCEMENTBOARD.

V prípade, že si zasielanie obchodných oznámení nebudete priať, môžete svoj súhlas kedykoľvek odvolať alebo sa z odberu kedykoľvek a bezplatne odhlásiť pomocou odhlasovacieho odkazu uvedeného v rámci e-mailu potvrdzujúceho Vašu objednávku alebo následne v pätičke každého emailu obsahujúceho obchodné oznámenie alebo zaslal obdobnú sms správu na telefónne číslo, z ktorého bola sms správa obsahujúca obchodné oznámenie zaslaná.

Bezpečnosť

Spoločnosť CZECHCEMENTBOARD prijíma a dodržiava technické, organizačné a bezpečnostné opatrenia, aby chránila Vaše osobné údaje proti ich úniku, strate, zničeniu a proti neoprávnenému zásahu nepovolaných osôb. Spracovanie Vašich osobných údajov a prístup k nim bude zaisťovaný iba na to poverenými osobami, ktoré sú zaviazané k povinnosti mlčanlivosti a k dodržiavaniu právnych predpisov.

Cookies

Spoločnosť CZECHCEMENTBOARD používa cookies na to, aby zaistila optimálne technické a používateľské fungovanie stránok. Cookies sú malé „súbory”, ktoré sa uložia na Váš pevný disk. To vedie k uľahčeniu navigácie a zaisteniu vysokej miery používateľského komfortu webovej stránky. Cookies sa môžu využívať okrem iného na zistenie, či ste už zo svojho počítača navštívili naše stránky. Vo svojom prehliadači môžete používanie cookies vypnúť alebo tu môžete zmeniť nastavenia týkajúce sa ich ukladania. Odmietnuť ukladanie cookies môžete ďalej napríklad tým, že spustíte vo svojom prehliadači funkcionalitu anonymného prehliadania.

Ďalší príjemcovia osobných údajov

Osobné údaje môžu byť poskytnuté štátnym orgánom, resp. ďalším subjektom v rámci plnenia zákonných povinností stanovených osobitnými predpismi, ďalším subjektom, pokiaľ je to nevyhnutné na ochranu práv (napr. súdom, súdnym exekútorom, dražobníkom, pričom rozsah poskytnutých osobných údajov je obmedzený na údaje nevyhnutné pre úspešné uplatnenie nároku), špecializovaným externým subjektom (ďalej „spracovateľ“), ktoré pre správcu osobných údajov vykonávajú spracovanie na základe príslušnej zmluvy o spracovaní osobných údajov (napr. externá mzdová účtovná spoločnosť, daňový či právny poradca, reklamná agentúra, spoločnosť realizujúca distribúciu zásielok, spoločnosť realizujúca platby, spoločnosť realizujúca vyhodnocovanie spätnej väzby a analýz trhového postavenia) – za spracovateľa vyberá správca osobných údajov po starostlivom zvážení iba takú osobu, ktorá poskytne maximálne záruky o technickom a organizačnom zabezpečení ochrany odovzdávaných osobných údajov.

III.

Právny dôvod spracovania osobných údajov

Spoločnosť CZECHCEMENTBOARD ako správca osobných údajov spracováva Vaše osobné údaje na základe nasledujúcich dôvodov:

Informácie podľa článku 13 GDPR: Informácie poskytované v prípade, že osobné údaje sú získavané od subjektu údajov

Informácie podľa článku 15 GDPR: Právo na prístup k osobným údajom

Máte právo získať potvrdenie, či sú alebo nie sú Vaše osobné údaje spracovávané, a ak je to tak, máte právo získať prístup k osobným údajom a k ďalším informáciám. Máte právo na poskytnutie kópie osobných údajov spracovávaných spoločnosťou CZECHCEMENTBOARD. Za ďalšie kópie môže spoločnosť CZECHCEMENTBOARD účtovať primeraný poplatok z dôvodov administratívnych nákladov.

Informácie podľa článku 16 GDPR: Právo na opravu

Máte právo na to, aby spoločnosť CZECHCEMENTBOARD bez zbytočného odkladu opravila nepresné osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú.

Informácie podľa článku 17 GDPR: Právo na výmaz

Máte právo na to, aby spoločnosť CZECHCEMENTBOARD bez zbytočného odkladu vymazala osobné údaje, pokiaľ je na to daný dôvod. To sa neuplatní, ak je spracovanie osobných údajov nevyhnutné najmä na účely splnenia právnej povinnosti a na určenie, výkon alebo obhajobu právnych nárokov.

Informácie podľa článku 18 GDPR: Právo na obmedzenie spracovania

Máte právo na to, aby spoločnosť CZECHCEMENTBOARD obmedzila za určitých situácií spracovanie Vašich osobných údajov.

Informácie podľa článku 19 GDPR: Oznamovacia povinnosť

Spoločnosť CZECHCEMENTBOARD oznamuje jednotlivým príjemcom, ktorým boli osobné údaje sprístupnené, všetky opravy alebo výmazy osobných údajov alebo obmedzenia spracovania, s výnimkou prípadov, keď sa to ukáže ako nemožné alebo to vyžaduje neprimerané úsilie.

Informácie podľa článku 21 GDPR: Právo vzniesť námietku

Z dôvodov týkajúcich sa konkrétnej situácie máte právo kedykoľvek vzniesť námietku proti spracovaniu Vašich osobných údajov. Námietku môžete vzniesť aj proti spracovaniu Vašich osobných údajov na účely priameho marketingu, vrátane profilovania. Pokiaľ takúto námietku vznesiete, nebudú už Vaše osobné údaje na tieto účely ďalej spracovávané. Tým nie je dotknuté spracovávanie Vašich osobných údajov založené na inom právnom základe či na iný účel.

Informácie podľa článku 34 GDPR: Oznamovanie prípadov porušenia zabezpečenia osobných údajov

Pokiaľ je pravdepodobné, že určitý prípad porušenia zabezpečenia Vašich osobných údajov bude mať za následok vysoké riziko pre Vaše práva a slobody, má spoločnosť CZECHCEMENTBOARD povinnosť Vám toto porušenie bez zbytočného dokladu oznámiť.

I.

Ochrana súkromia pri spracovaní osobných údajov je pre spoločnosť CZECHCEMENTBOARD s.r.o. dôležitou záležitosťou, ktorú pri našich obchodných procesoch berieme na zreteľ.

Po prečítaní týchto zásad zistíte:

Správca osobných údajov je spoločnosť:

CZECHCEMENTBOARD s.r.o.

Opletalova 921/6

110 00 Praha

IČO 05365724

DIČ CZ 05365724

(ďalej len „CZECHCEMENTBOARD“).

Kontaktné údaje správcu sú nasledovné:

adresa na doručovanie:

CZECHCEMENTBOARD s.r.o.

Opletalova 921/6

110 00 Praha

IČO 05365724

DIČ CZ 05365724

+420 581 111 620

+420 777 141 353

info@czechcementboard.cz

Spoločnosť CZECHCEMENTBOARD spracováva osobné údaje fyzických osôb (ďalej len „subjektov údajov“) ako správca v súlade s platnou právnou úpravou, najmä zákonom č. 101/2000 Sb., o ochrane osobných údajov a o zmene niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZOOÚ“) a v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679, o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov) (ďalej len „GDPR“).

II.

Osobné údaje, ktoré spoločnosti CZECHCEMENTBOARD poskytnete v rámci nákupu tovaru, kontaktného formulára či využívania služieb poskytovaných alebo ponúkaných spoločnosťou CZECHCEMENTBOARD, spracováva spoločnosť CZECHCEMENTBOARD v súlade s právnymi predpismi. Takto získané osobné údaje budú spoločnosťou CZECHCEMENTBOARD ako správcom osobných údajov použité iba na účely a za podmienok tu stanovených.

Vaše osobné údaje budú spracovávané najmä za účelom plnenia zmluvy uzatvorenej medzi Vami a spoločnosťou CZECHCEMENTBOARD, vykonania opatrení pred uzavretím takej zmluvy, za účelom zasielania obchodných oznámení a vykonávania iných marketingových aktivít spoločnosťou CZECHCEMENTBOARD voči Vašej osobe, za účelom vedenia používateľského účtu, na účely prevádzkovania vernostného programu, vymáhanie oprávnených nárokov spoločnosti CZECHCEMENTBOARD, za účelom ochrany majetku spoločnosti CZECHCEMENTBOARD, prípadne za účelom plnenia právnych povinností uložených spoločnosti CZECHCEMENTBOARD osobitným právnym predpisom.

Odovzdanie osobných údajov štátnym orgánom a správnym úradom je prípustné iba na základe povinnosti ustanovenej právnym predpisom.

Zasielanie obchodných oznámení

Pokiaľ ste spoločnosti CZECHCEMENTBOARD udelili súhlas so zasielaním obchodných oznámení podľa ust. § 7 ods. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o niektorých službách informačnej spoločnosti a zmene niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov, alebo ste zákazníkom spoločnosti CZECHCEMENTBOARD v zmysle odseku 3 citovaného ustanovenia, je spoločnosť CZECHCEMENTBOARD za podmienok stanovených týmto zákonom oprávnená Vami poskytnutý elektronický kontakt (napr. emailovú adresu alebo telefónne číslo) využiť na zasielanie obchodných oznámení a iných obdobných aktivít priameho marketingu, zahŕňajúci najmä zasielanie informácií o novom tovare či službách, organizovaných akciách, súťažiach alebo iných špeciálnych ponukách.

Zákonným dôvodom spracovania Vášho elektronického kontaktu ako osobného údaja je v tomto prípade oprávnený záujem spoločnosti CZECHCEMENTBOARD v zmysle článku 6 ods. 1 písm. f) GDPR, pretože podľa bodu 47 recitálu GDPR je spracovanie osobných údajov na účely priameho marketingu potrebné považovať za spracovanie vykonávané z dôvodu oprávneného záujmu.

Spoločnosť CZECHCEMENTBOARD okrem toho vykonala potrebný proporčný test, v rámci ktorého porovnávala záujmy na ochrane Vašich osobných údajov s oprávnenými záujmami spoločnosti CZECHCEMENTBOARD. Spoločnosť CZECHCEMENTBOARD pritom dospela k záveru, že s ohľadom na Váš predchádzajúci súhlas so zasielaním obchodných oznámení, alebo naplnenie predpokladov stanovených zákonom na zasielanie obchodných oznámení aj bez Vášho súhlasu, sa nejaví, že Vaše záujmy či základné práva a slobody vyžadujúce ochranu majú prednosť pred oprávnenými záujmy spoločnosti CZECHCEMENTBOARD.

V prípade, že si zasielanie obchodných oznámení nebudete priať, môžete svoj súhlas kedykoľvek odvolať alebo sa z odberu kedykoľvek a bezplatne odhlásiť pomocou odhlasovacieho odkazu uvedeného v rámci e-mailu potvrdzujúceho Vašu objednávku alebo následne v pätičke každého emailu obsahujúceho obchodné oznámenie alebo zaslal obdobnú sms správu na telefónne číslo, z ktorého bola sms správa obsahujúca obchodné oznámenie zaslaná.

Bezpečnosť

Spoločnosť CZECHCEMENTBOARD prijíma a dodržiava technické, organizačné a bezpečnostné opatrenia, aby chránila Vaše osobné údaje proti ich úniku, strate, zničeniu a proti neoprávnenému zásahu nepovolaných osôb. Spracovanie Vašich osobných údajov a prístup k nim bude zaisťovaný iba na to poverenými osobami, ktoré sú zaviazané k povinnosti mlčanlivosti a k dodržiavaniu právnych predpisov.

Cookies

Spoločnosť CZECHCEMENTBOARD používa cookies na to, aby zaistila optimálne technické a používateľské fungovanie stránok. Cookies sú malé „súbory”, ktoré sa uložia na Váš pevný disk. To vedie k uľahčeniu navigácie a zaisteniu vysokej miery používateľského komfortu webovej stránky. Cookies sa môžu využívať okrem iného na zistenie, či ste už zo svojho počítača navštívili naše stránky. Vo svojom prehliadači môžete používanie cookies vypnúť alebo tu môžete zmeniť nastavenia pre ich ukladanie. Odmietnuť ukladanie cookies môžete ďalej napríklad tým, že spustíte vo svojom prehliadači funkcionalitu anonymného prehliadania.

Ďalší príjemcovia osobných údajov

Osobné údaje môžu byť poskytnuté štátnym orgánom, resp. ďalším subjektom v rámci plnenia zákonných povinností stanovených osobitnými predpismi, ďalším subjektom, pokiaľ je to nevyhnutné na ochranu práv (napr. súdom, súdnym exekútorom, dražobníkom, pričom rozsah poskytnutých osobných údajov je obmedzený na údaje nevyhnutné pre úspešné uplatnenie nároku), špecializovaným externým subjektom (ďalej „spracovateľ“), ktoré pre správcu osobných údajov vykonávajú spracovanie na základe príslušnej zmluvy o spracovaní osobných údajov (napr. externá mzdová účtovná spoločnosť, daňový či právny poradca, reklamná agentúra, spoločnosť realizujúca distribúciu zásielok, spoločnosť realizujúca platby, spoločnosť realizujúca vyhodnocovanie spätnej väzby a analýz trhového postavenia) – za spracovateľa vyberá správca osobných údajov po starostlivom zvážení iba takú osobu, ktorá poskytne maximálne záruky o technickom a organizačnom zabezpečení ochrany odovzdávaných osobných údajov.

III.

Právny dôvod spracovania osobných údajov

Spoločnosť CZECHCEMENTBOARD ako správca osobných údajov spracováva Vaše osobné údaje na základe nasledujúcich dôvodov:

Informácie podľa článku 13 GDPR: Informácie poskytované v prípade, že osobné údaje sú získavané od subjektu údajov

Informácie podľa článku 15 GDPR: Právo na prístup k osobným údajom

Máte právo získať potvrdenie, či sú alebo nie sú Vaše osobné údaje spracovávané, a ak je to tak, máte právo získať prístup k osobným údajom a k ďalším informáciám. Máte právo na poskytnutie kópie osobných údajov spracovávaných spoločnosťou CZECHCEMENTBOARD. Za ďalšie kópie môže spoločnosť CZECHCEMENTBOARD účtovať primeraný poplatok z dôvodov administratívnych nákladov.

Informácie podľa článku 16 GDPR: Právo na opravu

Máte právo na to, aby spoločnosť CZECHCEMENTBOARD bez zbytočného odkladu opravila nepresné osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú.

Informácie podľa článku 17 GDPR: Právo na výmaz

Máte právo na to, aby spoločnosť CZECHCEMENTBOARD bez zbytočného odkladu vymazala osobné údaje, pokiaľ je na to daný dôvod. To sa neuplatní, ak je spracovanie osobných údajov nevyhnutné najmä na účely splnenia právnej povinnosti a na určenie, výkon alebo obhajobu právnych nárokov.

Informácie podľa článku 18 GDPR: Právo na obmedzenie spracovania

Máte právo na to, aby spoločnosť CZECHCEMENTBOARD obmedzila za určitých situácií spracovanie Vašich osobných údajov.

Informácie podľa článku 19 GDPR: Oznamovacia povinnosť

Spoločnosť CZECHCEMENTBOARD oznamuje jednotlivým príjemcom, ktorým boli osobné údaje sprístupnené, všetky opravy alebo výmazy osobných údajov alebo obmedzenia spracovania, s výnimkou prípadov, keď sa to ukáže ako nemožné alebo to vyžaduje neprimerané úsilie.

Informácie podľa článku 21 GDPR: Právo vzniesť námietku

Z dôvodov týkajúcich sa konkrétnej situácie máte právo kedykoľvek vzniesť námietku proti spracovaniu Vašich osobných údajov. Námietku môžete vzniesť aj proti spracovaniu Vašich osobných údajov na účely priameho marketingu, vrátane profilovania. Pokiaľ takúto námietku vznesiete, nebudú už Vaše osobné údaje na tieto účely ďalej spracovávané. Tým nie je dotknuté spracovávanie Vašich osobných údajov založené na inom právnom základe či na iný účel.

Informácie podľa článku 34 GDPR: Oznamovanie prípadov porušenia zabezpečenia osobných údajov

Pokiaľ je pravdepodobné, že určitý prípad porušenia zabezpečenia Vašich osobných údajov bude mať za následok vysoké riziko pre Vaše práva a slobody, má spoločnosť CZECHCEMENTBOARD povinnosť Vám toto porušenie bez zbytočného dokladu oznámiť.